Portfolio

Här samlar jag ett större axplock av mina skrivprojekt från tiden på Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola. Centralt genom utbildningen har varit språkgranskning och korrekturläsning samt klarspråksarbete och mottagaranpassning, och här redogör jag för en termin i taget.

Första terminen innehöll en hel del genrebetonat skrivande utifrån textformer som pressmeddelande (mitt hade en skämtsam underton), referat på en språkfråga, utformande av ett informationsblad om en verksamhet för barn och ungdomar inom kultursektorn, och introduktionen av sociolingvistik – förhållandet mellan språk och samhälle.

Texterna nedan är klickbara och öppnas i en ny flik.

Här blev vi ombedda att korrekturläsa en dåligt skriven ultraljudskallelse.


Jag avhandlade mitt skrivande respektive mitt talspråk.
En uppgift som ska tas med "en näve salt" ... Jag valde att rimma i stället.Detsamma gäller parodin i följande pressmeddelande.Informationsblad om en kulturverksamhet som riktade sig till barn och ungdomar.Klassrumsforskning ur ett genusperspektiv.Multietniskt ungdomsspråk, s.k. "ortensvenska".


En infekterad språkfråga gällande detta med "en" som generiskt pronomen.


Här summerade jag delar av min första termin på programmet.


Mina frågor till de föreläsare som gästade oss.


Utbildningens andra termin hade en mer praktisk inriktning än den föregående. Vi programmerade egna hemsidor, pysslade med grafisk formgivning av logotyp och broschyr, men också audiovisuell gestaltning (ljud- och videoformat). Vi bekantade oss med interaktionsdesign (användbarhet på webben) och visuell kommunikation – d.v.s. "bildspråk" framför renodlat skrivande.

Analysuppgift av Försäkringskassans hemsidas användbarhet.


Här fick vi till uppgift att formge en logotyp.
Föga förvånande valde jag ett tema klippt och skuret med mitt gotiska slottsintresse ...Och här att formge en fyrsidig folder om kirskål i InDesign.Rapport om ett bildspel i temat skärmberoende.


Nedan återgick vi till webben igen. 
Här syns arbetet med ett digitalt visitkort
– min livs första handkodade hemsida ...


... som senare vidareutvecklades till en mer omfattande hemsida med flikar – besök den, vetja:


Synopsis till en kortfilm utförd i grupp. Tema: efter Covid.


Studiet av användbarheten gällande ett frimärksköp på Postnords hemsida.


En kortfilm i temat "klimatångest" där klippen dock inte är optimalt synkade p.g.a. en vid tidpunkten trasig dator, men till mitt försvar kan jag säga att jag helt saknade förkunskaper sedan innan. I dag hade jag gjort betydligt mjukare övergångar.


Jag och en för mig okänd person – som läste kursen fristående, ägnade oss åt parprogrammering.
I övrigt är allt innehåll i den här portfolion mitt eget material.
Den tredje terminen innehöll arbetslivsinriktade moment i form av intervjuer, personporträtt och fältarbeten med fokus på intern och extern kommunikation, podcast för att bekanta oss med poddformatet, retoriskt lärande samt en separat kurs i sociala medier och digitala plattformar som löpte parallellt över terminen. Därtill ägnade vi oss åt ett par tre litteraturseminarium men de avhandlades främst i muntlig form. Här redogör jag för intern- och externkommunikationen samt retoriken, men också kommunikation vid organisations- och förändringsarbete.

Intervju och personporträtt med Instagramprofilen Del Rey Home.


Jag reflekterade över sociala mediers varande – i går, i dag och i morgon.


Berättelsen om hur en välkänd svensk influencer fullständigt trampade i klaveret.


En text om "yrkesnormerna som retorisk artefakt".


Ett lite skojfriskt tal som jag höll till mina arbetsskygga kollegor ...


Kommunikation vid utvecklings- och organisationsförändringar.


Mina tankar kring förlagsbranschens framtidsprognoser.


Den fjärde terminen var en förlängning av utbildningens första kurs med tonvikt på sociolingvistisk forskningsteori och läran om systemisk-funktionell grammatik; ej att förväxla med traditionell standardgrammatik som fokuserar på form snarare än funktion. Vi bekantade oss även med språkpolitik genom tiderna, och svenska språket ur ett historiskt perspektiv.

Tre texter som betonade vikten av en välfungerande språkplanering och språkpolitik.
Förslag till en informationskampanj om en kurs i olika musikinstrument.


Hemtentamen i textanalys utifrån läran om systemisk-funktionell grammatik (SFG).


Handledningsövning i ett onlinebaserat frågespel. Tema: klarspråk.


Hemtentamen i klarspråksarbete.


Termin 5 hade en betoning på uppsatsförberedande moment i form av teoretisk förankring i språkvetenskapliga synsätt, samt en pilotstudie inom ett valfritt ämne. Jag valde att inrikta mig på det samtalsanalytiska fältet i både pilotstudie och uppsats.

Hemtentamen i kritisk diskursanalys m.fl. språkvetenskapliga synsätt.
(Fel på länk, återkommer)


Pilotstudie och C-uppsats

Pilotstudie/B-uppsats i temat samtalsanalys av en tv-sänd debatt om barnvaccin kontra det klassiska upplägget på ett arbetsplatsmöte.


Kandidat-/C-uppsats i temat psykopaters kommunikationsmönster utifrån ett samtalsanalytiskt perspektiv.


I den här sjätte och avslutande delen behandlas utbildningens sista termin. Detta bestående av delkurserna företagsekonomi för kommunikatörer samt strategisk kommunikation, tätt följt av en avslutande praktikperiod som sträckte sig över nio veckor. Jag kommer dock endast att fokusera på de två sistnämnda momenten eftersom företagsekonomin avslutades med en skriftlig salstentamen och därmed inga hemskrivningar. 

I delkursen för strategisk kommunikation skrev vi bland annat var sitt tal i temat "självpresentation på kommande praktikplats", redogjorde för hur man som chef kan introducera sina medarbetare i en organisationsförändring, samt vad förtroendekriser innebär för såväl samhället som den enskilde individen.

Mitt tal i temat självpresentation på kommande praktikplats (högst fiktivt) ...


Hemtentamen i strategiskt kommunikationsarbete vid en organisationsförändring (myndighetshopslagning) kontra en förtroendekris.


Nedanstående skärmdumpar föreställer arbetsprover från min praktik på OCD-förbundet, som en del av min utbildning på Kommunikatörsprogrammet. 

Bilderna presenterar en av förbundets diagnossidor där jag har konverterat innehåll från löptextformat till ett helt nytt användargränssnitt. Syftet är att erbjuda mer överskådlig information och en bättre användarupplevelse överlag.
Se fler exempel här.

Resultatet av olika uppgifter som jag utförde i InDesign.

Den här praktikrapporten skrev jag efter min tid på OCD-förbundet, följt av en avslutande appendix som satte punkt för min treåriga utbildning på Kommunikatörsprogrammet.Här är exempel på enklare cv:n som jag har formgett i Canva (självlärd).


Exemplen ovan är modifierade utifrån befintliga mallar, medan nedanstående är gjord från scratch.


Nu följer studiematerial som finns sparat från åren 2011–2013.

SQL – En lathund;
Det här är en lathund som jag skrev i samband med en kurs i databashantering under hösten 2011, och sedermera som praktikant på en av Sveriges största nummerupplysningar på webben.


Under mitt år på JMK ("Journalisthögskolan") sparade jag inte många arbeten men tre undantag gjordes som kan vara intressanta att återpublicera av nostalgiska skäl, 
däribland essän "Etikanalys – Fallet Carolin".


Kommentarsfunktioner på nätet – en promemoria.


Hemtentamen i politisk medialisering: Sjödin-skandalen, 
och vad som kännetecknar ett mediedrev.


Och efter dessa akademiska studier som sträckte sig över fyra års tid, 
är det dags för mig att vända blad.

* * *

Min (då) blivande 5-åring är ett Super Mario-fan utan dess like. 
Jag fortsätter således att experimentera i Canva.